774 509 555 info@press-media.cz

Založení investiční společnosti, jak probíhá a jak funguje investiční společnost

Investiční společnost představuje zvláštní typ společnosti. V čem se liší od běžných obchodních společností a co je jejím cílem?

Jak probíhá založení investiční společnosti

Primárním účelem založení každé obchodní společnosti je snaha o vytvoření zisku. A nástrojem jí k tomu jsou pochopitelně investice.

Přímo termínem investiční společnost však rozumíme společnost takovou, která plní funkci zakladatele a správce fondů. Tyto fondy lze zjednodušeně rozdělit na investiční fondy kolektivního investování nebo hedgeové fondy podle toho, komu jsou určeny.

To vyžaduje i specifickou legislativní úpravu, která je dána zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Pracovat může tato právnická osoba výhradně na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Toto povolení jednoznačně vymezuje spektrum možných činností, které může dotčená investiční společnost realizovat.

Kromě dozoru ČNB na její fungování dohlíží auditor a depozitář. Navíc musí jasně deklarovat, čím se zaobírá. Její obchodní forma proto označení „investiční společnost“ i přímo obsahuje.

Na základě aktuálně platných pravidel smí získat povolení od ČNB pouze důvěryhodná právnická osoba, a to taková, která je akciovou společností. V praxi jsou investičními společnostmi většinou dceřiné společnosti obchodních bank. Vyžaduje se dále, aby své sídlo včetně sídla skutečného měla v ČR a naplnila další podmínky.

To především znamená základní kapitál v patřičné výši, který je splacen. Stejně tak musí splnit organizační a personální předpoklady. Kromě toho jsou zmiňovány požadavky na úzké propojení a kvalifikovanou účast na společnosti.

Jak funguje investiční společnost

Tato obchodní společnost se tedy zaobírá kolektivním investováním. Znamená to pro ni především to, že přijímá investiční rozhodnutí a následně je realizuje. Musí rovněž vést účetnictví a jedná v rámci veškerých příslušných administrativních záležitostí investičních a podílových fondů.

Investiční společnost tedy vykazuje dostatek zkušeností, které jí umožňují o svěřený majetek pečovat tak, aby dokázala maximalizovat zisk z něj vyplývající. Na základě oprávnění však též může nakládat i s jiným než fondovým majetkem.

Z toho následně plyne i možnost provádět úschovu investičních nástrojů, dále také přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů a poskytovat v této oblasti poradenství.

Definice jakožto investiční nástroje v tomto případě vymezují například investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, nástroje umožňují přenos úvěrového rizika a různé druhy opcí, futures, swapů a forwardů.

Dalším ryze specifickým pravidlem rámujícím fungování investiční společnosti je i to, že nesmí vydávat dluhopisy.

Tiskové Zprávy