774 509 555 info@press-media.cz

Zpracování účetní dokumentace

Účetní doklad

Účetními doklady jsou prokazovány skutečnosti vedoucí k zaúčtování účetních případů do příslušných knih účetních. Vyhotovují se v okamžiku vzniku, resp. při zjištění skutečnosti zakládající vytvořit příslušný doklad. Z daného účetního záznamu musí být jasně patrné označení dokladu, skutečnost, k jaké se případ vztahuje, účastníci, datum vyhotovení dokladu (případně uskutečnění daného případu), peněžní částku a podpis odpovědné osoby. Všechny tyto náležitosti jsou dány zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Účetní doklady bývají zpravidla také doklady daňovými. Musí být vyhotoveny do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tedy v souladu se zákonem o DPH.

účetní

Účetní knihy

Účetní knihy obsahují účetní zápisy, jež je třeba zaznamenávat pravidelně vždy po vyhotovení účetních dokladů. Účetní jednotka sestavuje deník, hlavní knihu, knihu analytických a podrozvahových účtů. Deník obsahuje zápisy řazené chronologicky, hlavní kniha obsahuje zápisy řazené věcně, kniha analytických účtů podrobněji rozepisuje případy hlavní knihy a kniha podrozvahových účtů slouží k zaznamenání všech ostatních zápisů, jež nejsou součástí předešlých knih.

Archivace účetních dokladů

Archivace účetních dokladů, knih, soupisů, rozvrhu a dalších záznamů je zákonem stanovena na 5 let. Tato lhůta běží od konce účetního období, ke kterému se záznamy vztahují. Je třeba brát také v úvahu zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví který pro některé záznamy může stanovit jiné lhůty. Záznamy mohou mít nejen listinnou, ale také elektronickou či kombinovanou formu. V každém případě musí být zachována jejich čitelnost tak dlouho, jak je dle zákona o účetnictví nutné pro možnou budoucí potřebu kontroly a ověřování.

Pro všechny firmy a podnikatele je nutné, aby kopie důležitých účetních dokladů měli i jejich účetní nebo účetní společnosti. Jednou z prověřených účetních společností, fungující již od roku 2002 je F-Chain.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

SEOlaboratoř.cz

eKompetence.cz

StyleMag

 

 

 

Tiskové Zprávy